Κάνουμε ένα Guest Wifi σε VLAN με Mikrotik.

Το σημερινό άρθρο είναι λίγο προχωρημένο για τους απλούς χρήστες και αυτό γιατί θα υλοποιήσουμε ένα

ασύρματο δίκτυο επισκεπτών πάνω σε Vlan παράλληλα με το κανονικό μας WiFi..

Είναι μια συνηθισμένη πρακτική για λόγους ασφαλείας το Vlan.

Γι αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το Vlan (Virtual Lan) με δύο λόγια είναι ένα δίκτυο μέσα στο δίκτυο.

Θα ακολουθήσει ένα άρθρο αποκλειστικά για τα δίκτυα Vlan με όσο το δυνατό απλά λόγια.

 

Πατάμε αριστερά στο menu wireless μετά στο “+” και επιλέγουμε το virtual

Ονομάζουμε το interface και πάμε στην καρτέλα wireless

Στο παράθυρο wireless tables επιλέγουμε την καρτέλα security profiles

Πατάμε “+”

Ονομάζουμε το profile στο mode επιλέγουμε το dynamic keys και από κάτω στο authentication type επιλέγουμε WPA2 PSK τέλος στο πεδίο WPA2 Pre-Shared key βάζουμε τον κωδικό που θέλουμε να έχει

επιστρέφουμε στην καρτέλα του interface και πατάμε στο wireless

Στο πεδίο SSID βάζουμε το όνομα του δικτύου που θέλουμε να φαίνεται, στο security profile βάζουμε το προφίλ που φτιάξαμε πριν λίγο, vlan mode επιλέγουμε το use tag και vlan id 200

Τώρα πάμε αριστερά στα interface πατάμε στο “+” και επιλέγουμε vlan

Το ονομάζουμε όπως θέλουμε βάζουμε vlan id το 200 και στο interface επιλέγουμε το guest_wifi που φτιάξαμε.

Μέτα πάμε αριστερά στα bridge να φτιάξουμε ένα bridge για να βάλουμε το virtual ap μας και το vlan μαζί.

Πάμε στην καρτέλα ports πατάμε στο “+”.

και επιλέγουμε το guest_wifi στο bridge2

όπως και το vlan200.

τώρα πάμε ip -> address list και πατάμε + για να δώσουμε ip στο bridge2

 

Πάμε να φτιάξουμε και τον dhcp server για το vlan

Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε το κουμπί DHCP Setup και στο νέο παράθυρο επιλέγουμε το bridge2 που έχουμε δημιουργήσει.

Πατάμε το κουμπί Next.

 

 

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε την επιλογή του subnet στο οποίο θα δίνει διευθύνσεις ο DHCP Server πατώντας πάλι το κουμπί Next.

Μετά πατάμε το κουμπί Next.

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε την δεξαμενή (pool) των διευθύνσεων την οποία θα χρησιμοποιεί ο DHCP Server για να δίνει διευθύνσεις στους χρήστες.

Στο καινούριο παράθυρο, επιβεβαιώνουμε πατώντας το κουμπί Next, τους DNS Servers.

Στο τελευταίο παράθυρο, αποδεχόμαστε την τιμή που μας έχει δώσει το πρόγραμμα πατώντας Next.

Πατάμε το κουμπί ΟΚ και έχουμε τελειώσει και με την ρύθμιση του DHCP Server.

και βλέπουμε ότι στο κανονικό δίκτυο μας δίνει ip 192.168.3.x ενώ από το vlan μας δίνει 10.10.10.x.

 

Καλή επιτυχία!

Leave A Reply